ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ- AKÇAKALE TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 adet personel servisi kiralaması hizmet alımı 4734 sayılı kamu İhale Kanununun 19. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İKN : 2023/1249139

1-İdarenin

a ) Adı  :GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ-AKÇAKALE TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILARI

b ) Adresi : Yeni mahalle Öncül Sokak AKÇAKALE/ ŞANLIURFA

c ) Telefon ve Fax numarası: 414 411 24 07-414 411 24 07

ç ) İhale Dokümanının görülebileceği ve e imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a ) Adı : 2 adet personel servisi kiralaması

b ) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet 29+1 , 1 adet 16+1olmak üzere toplam 2 adet personel servisi hizmet alımı ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c ) Yapılacağı /Teslim edilen yer:  Akçakale Gümrük Müdürlüğü / Şanlıurfa                   

ç ) Süresi/ Teslim Tarihi: İşe başlama tarihi 01.01.2024, İşin bitiş tarihi 31.12.2024           

d ) İşe başlama tarihi: 01.01.2024

3- İhalenin;

a ) İhale( son teklif verme) Tarih ve saati:    30.11.2023 - 11:00    

b ) İhale komisyonun toplantı yeri( e-tekliflerin açılacağı adres): AKÇAKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belge ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanılacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlilik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç) /üyelerine /kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak şu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş vb. işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

HER TÜRLÜ PERSONEL SEVİSİ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler, tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda ihale üzerinde yapılan istekli ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30(otuz) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer Hususlar:

İhalede uygulanılacak sınır değer sayısı (R): Diğer Hizmetler/ 0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01929633