Dogmatik kelimesi, Fransızca kökenli bir kelime olup, Türkçe’de tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilir. TDK’ya göre dogmatik kelimesinin anlamı, kökeni ve ilişki anlamları hakkında bilgi alın. Dogmatik kelimesinin anlamı, kökeni ve ilişki anlamları hakkında bilgi alın.

Dogmatik Kelimesinin Kökeni ve Anlamı

Dogmatik kelimesi, Eski Yunancada bilgi, öğreti anlamına gelen “dogma” kelimesinden türemiştir. Fransızcada da “katı bir biçimde inanılan bilgi” anlamında kullanılmıştır. Dogmatik kelimesi, Türkçe’de felsefe ve bilimde bilginin belirli bir yöntem yolu ile ortaya konması anlamında kullanılır. Aynı zamanda deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi), inaksal anlamında da kullanılır.

Dogmatik Düşünce Nedir?

Dogmatik düşünce, gerçekliği sorgulanmadan, din veya bazı kişiler tarafından empoze edilen bilgilerin kabul edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Yani dogmaları kabul eden kişilerin düşüncelerine dogmatik düşünceler denilebilir. Dogmatik düşünce, eleştirel ve bilimsel düşüncenin karşıtı olarak görülür. Dogmatik düşünce, genellikle dogmaları içeren düşünce veya benimsemeler için kullanılır.

Spontane Ne Demek? Spontane Ne Demek?

Felsefede Dogmatizm Nedir?

Felsefede dogmatizm, insanın dünya hakkında bilgisinin akıl, deney, sezgi ve benzeri yöntemler yoluyla elde edilebileceğini düşünen felsefi akımdır. Dogmatik görüşü savunan filozoflar, bilginin kesin ve değişmez olduğunu, bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu ve bilginin kaynağının akıl olduğunu iddia ederler. Dogmatizm, kuşkuculuk ve eleştirel felsefenin karşıtı olarak kabul edilir. Dogmatizm, felsefe tarihinde ilk olarak Antik Yunan’da ortaya çıkmıştır.

 

Kaynak: (Araştırma Yazısı)