HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIŞ İHALE İLANI

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

CİNSİ

ADA NO

PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU   

TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ                                                                                                                                                                                                  (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                                                                                                                                                                                           (TL)

İHALE TARİHİ 

İHALE SAATİ

1

Şanlıurfa

Halfeti

Karotlak

Arsa

320

1

1360,00

Tam

Konut

2.040.000,00

122.400,00

6.12.2023

13:20

             1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 1  ( Bir ) adet taşınmaz malıın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Halfeti Belediyesi Toplantı Salonu odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.      

             2- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içinde Halfeti Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

             3- İhaleye katılacakların;

                 a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

                 b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

                 c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

                 ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir. 

                d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

             4-Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri 2 (İki ) eşit taksitler halinde ilk taksit sözleşme öncesinde;  kalan 1 (Bir)  taksit ise sözleşme tarihinden itibaren 1 ay sonra tahsil edilecektir.

             5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

             6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN01937764