Şafiî mezhebine göre, herhangi bir necaseti temizledikten sonra ayrılan suya müste’mel denir. Bu su necis değildir, ancak ikinci defa abdest veya gusül almak için kullanılamaz.

Hanefîler, kurbet yani ibadet maksadıyla alınan abdest suyunun da müste’mel olduğunu düşünürler. Ancak, ikinci defa abdest alındığında su artık kullanılmış sayılır.

Her iki mezhebe göre, müste’mel su necis değildir, ancak Şafiîlerde necasetin bulaştığı yerler bu su ile temizlenemez. Ayrıca, müste’mel su ikinci kez abdest veya gusül almak için kullanılamaz (Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukahâ, I, 138).

Kaynak: (İLKHA)