Nas Suresi, insanların rabbi, meliki ve ilahı olan Allah’a, insanların ve cinlerin şerrinden sığınmayı öğütler. Bu yüzden sureye Nas adı verilmiştir. Nas, insanlar anlamına gelmektedir. Bu sure, Felak Suresi ile birlikte Muavvizeteyn (sığınma duaları) olarak da bilinir.

Nas Suresi’nin Fazileti ve Önemi

Nas Suresi’nin fazileti ve önemi hakkında pek çok hadis-i şerif vardır. Bu hadislerden bazıları şunlardır:

  • Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Her namazın arkasından Muavvizeteyn’i (Nas ve Felak surelerini) okuyunuz.” (Tirmizi, Deavat, 21)
  • Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim sabah namazından sonra on kere Nas suresini okursa, Allah onu günah işlemekten korur. Kim akşam namazından sonra on kere Nas suresini okursa, Allah onu gece şeytanından korur.” (Taberani, Mu’cemü’l-Kebir, 22/24)
  • Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim yatağına girince Muavvizeteyn’i okursa, Allah ona yeterli bir koruyucu gönderir.” (Ebu Davud, Edeb, 100)

Bu hadislerden anlaşıldığı üzere, Nas Suresi’nin okunması hem dünya hem de ahiret hayatı için büyük faydalar sağlamaktadır. Nas Suresi, insanların ve cinlerin vesveselerinden, kötülüklerinden ve zararlarından Allah’a sığınmayı öğretir. Bu sureyi okuyan kişi, Allah’ın himayesine girer, kalbini nurlandırır ve ruhunu temizler.

Nas Suresi’nin Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu şöyledir:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ ﴿٤﴾ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦

_

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1-     Kul e’ûzü bi-Rabbi’n-nâs.

2-     Meliki’n-nâs.

3-     İlâhi’n-nâs.

NEBE (Amme) Suresi Türkçe Okunuşu ve Meali? NEBE (Amme) Suresi Türkçe Okunuşu ve Meali?

4-     Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs.

5-     Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.

6-     Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas Suresi’nin Türkçe anlamı ise şöyledir:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1-     De ki: Ben insanların Rabbine sığınırım.

2-     İnsanların Melikine (hükümdarına).

3-     İnsanların İlahına (tapacakları tek yaratıcıya).

4-     İnsanlara kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden.

5-     O ki, insanların göğüslerine vesvese verir. 

6-     Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

Nas Suresi’nin Tefsiri

Nas Suresi’nin tefsiri hakkında farklı görüşler vardır. Bazı alimler, surenin Mekke’de, bazıları ise Medine’de indiğini söylemişlerdir. Mekke’de indiğini söyleyenler, Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu surenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirmişlerdir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/133-134). Medine’de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrail’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul e’ûzü bi-Rabbi’n-nâs” suretini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberi, Camiu’l-Beyan, XXX/221-222; Razi, Mefatihu’l-Gayb, XXXII/175). Ancak surenin üslubu ve içeriği Medine döneminde indiği izlenimini vermektedir.

Surenin konusu, Allah’ın zatına ve sıfatlarına iman etmektir. Surede Allah’ın insanların rabbi, meliki ve ilahı olduğu vurgulanmaktadır. Bu sıfatlar, Allah’ın varlığının ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olduğunu; her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi olduğunu; her şeyi bilen ve her şeye kadir olduğunu; noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu göstermektedir. Bu sureyi okuyan kişi, Allah’ın zatını ve sıfatlarını tanımış ve O’na sığınmış olur.