ŞANLIURFA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/510 Esas


KARAR NO : 2023/686


Davacı YUSUF ZİYA BARAN davalı BEHİYE BARAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;


HÜKÜM :


1-Davanın KABULÜ ile,


2-Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yatırtepe Mahallesi/Köyü, Cilt No: 66, Hane No: 4, Bsn: 85'de nüf.klı. 127*****316 T.C. Nolu, Hışman ve Emine'den olma, 17/10/1988 SURUÇ d.lu, davacı Yusuf Ziya BARAN ile aynı yer Bsn: 239'da nüf.k.lı, 272*****476 T.C. Nolu, Hacı ve Emine'den olma, 13/04/1988 ŞANLIURFA d.lu, önceki soyadı GÜNBEGİ olan, davalı Behiye BARAN'ın T.M.K.nun 166/1.Maddesi gereğince BOŞANMALARINA,


3-Tarafların müşterek çocuğu 2020 doğumlu Ayşegül'ün velayetinin davalı anneye verilmesine, davacı babanın müşterek çocuğunu her ayın 1. ve 3. haftası cumartesi sabah saat 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında, dini bayramların 2.günü aynı saatler arasında ve her yıl babalar günü saat 10:00'dan saat 17:00'a kadar yanına almak suretiyle görmesine, baba ile çocuk arasındaki şahsi ilişkinin bu şekilde tesisine,


4-Velayeti anneye verilen çocuk açısından 4721 Sayılı TMK nun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde varsa çocuğa ait mal varlığının dökümünü gösterir bir defterin mahkememize ibraz edilmesine. Yoksa herhangi bir mal varlığının bulunup bulunmadığının aynı süre içinde mahkememize bildirilmesi, süresi içinde cevap verilmemesi halinde yada gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde Tüzüğün 4/2 ve TMK nun360 ve 361 maddeleri gereğince mahkemece gerekli tedbirlerin uygulanmak zorunda kalacağı, hatta mal varlığının yönetiminin velayet hakkında sahip veliden alınarak bir kayyuma devredilebileceği ihtar edilmesine,


5-Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,


6-Dava sonucuna göre alınması gereken 269,85 TL maktu peşin karar harcından davacının dava açarken peşin olarak yatırmış olduğu 59,30 TL peşin harcın mahsubu ile 210,55 TL bakiye karar harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi YAZILMASINA,


7-Davacının dava açarken peşin olarak yatırmış olduğu 118,60 TL başvurma ve peşin harç ile yargılama sırasında davacının yatırmış olduğu gider avansından harcaması yapılan 1 adet kep-müzekkere gideri 1 TL, 3 adet e-tebligat gideri 21 TL, 10 adet fiziki tebligat gideri 325 TL, 1 adet ilanen tebligat gideri 15.859,20 TL olmak üzere toplam 16.324,80 TL yargılama giderinin davalıdan tahsil ile davacıya ödenmesine,


8-Yargılama sırasında davacının adli yardım talebinin kabul edilmesi nedeniyle suçüstü ödeneğinden harcaması yapılan ilanen tebligat bedeli 6.608 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi YAZILMASINA,


9-Davacı tarafından yatırılan gider avansının kalan kısmının karar kesinleştiğinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin47/1. maddesi uyarınca Yazı İşleri Müdürü tarafından davacıya iadesine,


10-Davacı kendisini vekille temsil ettirmiş olduğundan dava kabul miktarı doğrultusunda AAÜT göre belirlenen 17.900 TL ücreti vekaletin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 26/09/2023


Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2023

#ilangovtr Basın No ILN01927142