AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ49320 Litre KBenzin(95 Oktan), 60000 Litre Motorin(Eurodizel), 51960 Litre Motorin Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1392137

1-İdarenin

a) Adı

:

ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Hamidiye Mahallesi 253. Sokak No:1 63100 Hamidiye Mah. HALİLİYE/ŞANLIURFA

c) Telefon ve faks numarası

:

4143130000 - 4143138223

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

49320 Litre Kurşunsuz Benzin(95 Oktan), 60000 Litre Motorin(Eurodizel), 51960 Litre Motorin Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Akçakale, Harran ve Suruç İlçe Emniyet Müdürlükleri hizmet araçları ve jeneratörlerde kullanılmak üzere 49.320 Litre K.Benzin(95 Oktan), 60.000 Litre Motorin(Eurodizel), 51.960 Litre Motorin Alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Akçakale, Harran ve Suruç İlçe sınırları içerisinde bulunan Emniyet hizmet araçları, jeneratörleri ve yer cihazları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Akaryakıt 01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasında idarenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet araçları için yüklenicinin KTS veya ATOS'a sahip olan istasyonlarında, Yer Destek Cihazları için ise tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere (yükleme, boşaltma, nakliye vb) idarenin talebinden sonra yükleniciye ait araçlar ile 24 (yirmidört) saat içerisinde pompa çıktı fişi ibraz edilmek suretiyle ve idare adına teslim alan yetkili personel ile yüklenici adına teslimat yapan görevlinin birlikte imzalayacakları tutanağa istinaden partiler halinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

01/01/2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şb. Müdürlüğü - Hamidiye Mah. 253. Sok. Emniyet Cad. No:1 Haliliye/Şanlıurfa


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

- 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı,

- İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve Bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibarıyla bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi (Belgenin aslı veya noter onaylı suretleri)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01950856