Ramazan ayında tutulamayan oruçların kazası, İslam hukukunda önemli bir yer tutar. Fırsat bulunduğunda yapılması gereken kazaların mazeretsiz şekilde geciktirilmesi, bazı İslami mezhepler tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilir. Özellikle Şafiî ve Hanefî mezhepleri arasında bu konuda dikkate değer farklılıklar vardır.

Şevval Ayı Orucu: Bereketli ve Faziletli İbadet Şevval Ayı Orucu: Bereketli ve Faziletli İbadet

İTTİHADUL ULEMA Fetva Kurulu'na göre, Şafiî mezhebinde oruç kazasını bir yıl boyunca geciktiren kişiler, her geçen yıl için fitre sadakasının dörtte biri miktarında fidye ödemeli ve ayrıca oruçlarını kaza etmelidir. Bu yaklaşım, İmam Nevevî'nin eseri Minhâju't-Tâlibin'de de detaylandırılmıştır. Fidye miktarı, zamanla katlanarak artış gösterir.

Diğer taraftan Hanefî mezhebi, oruç kazalarının geciktirilmesi durumunda fidye ödenmesini gerekli görmemektedir. Bu mezhepte, kazaların yerine getirilmesi yeterli kabul edilir. Zeydân'ın "El-Cami' fi'l-Fıkhi'l-İslamî el-Mufassal" adlı eserinde bu durum açıklanmıştır.

Kaynak: (İLKHA)